8/14/07


എന്റെ കുഞ്ഞ്,
പിറവിയുടെ അഗാധതകളില്‍ നിന്ന്
അവള്‍ നിലവിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേള്‍ക്കാം
പേരറിയാത്ത കോശങ്ങളില്‍ നിന്ന്
അവളുടെ നിശബ്ദമായ തുടിപുകള്‍ എനിക്കറിയാം
എന്നോ വിരലിന്റെ അറ്റത്തു പിടിച്ച്
അവള്‍ പിച്ച വക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും
ചെറിയ പുഞ്ചിരികളില്‍ മഹാരഹസ്യങ്ങളൊളിപ്പിച്ച്
എന്റെ മടിയിലേക്കൊടിവരുന്നതും‍
എന്റെ കുഞ്ഞേ
ഭൂതകാലങ്ങളുടെ വേദനകളില്‍കുഞ്ഞികൊലുസ്സ് കിലുക്കി നിനക്കു വരാം
കണിക്കൊന്നകളും ഓണവെയിലും ഉള്ള എന്റെ ഹൃദയതിലേക്ക്
വിളക്കുകള്‍ കൊളുത്തുന്ന
അമ്മയുടെ പ്രാര്‍ഥന പോലെ