1/3/07

ഇതു കവിതയല്ല!!!!

നാലു വരികള്‍,
നാല്പതു അക്ഷരങ്ങള്‍
വാക്കുകള്‍ക്കിടയിലെ വിടവുകള്‍
ഇതിലെവിടെയാണു ഞാന്‍??

No comments: